Centro Gallego Sociedad Mutual de Campana

Segundo os estatutos, os fins desta entidade son fundamentalmente mutuais e sociais; cabe citar por exemplo:

  • Fomentar a axuda entre os seus membros para satisfacer as súas necesidades.
  • Outorgar subsidios por casamento, nacemento, falecemento ou calquera outro evento que se determine.
  • Outorgar préstamos aos seus asociados.
  • Proporcionar servizos de asistencia médica integral, farmacéutica, turismo, culturais e outros compatibles con desenvolvemento físico e espiritual dos asociados.
  • Proveer de vivenda aos socios, podendo entregala en uso ou en propiedade.